วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Introducing yourself in English


                                  
           บทเรียนการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ( Introducing your self in English)

 


การพูดภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประเทศอาเซียน
ดิฉันจะสอนเกี่ยวกับการแนะนำตนเอง Introducing your self in Englishชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เพราะดิฉันอยากให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียนไปนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตราฐาน ต๑.๓ นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความคิดรวบและความคิดยอด ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการพูด
ตัวชี้วัดที่ ๑ พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์เรื่องและประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจในสังคม

 .ขั้นนำ ครูกล่าวทักทายนักเรียนแล้วครูก็พูดเกี่ยวกับอาเซียนแล้วให้นักเรียนฟังเพลง อาเซียนร่วมใจ และช่วยกันร้องเพลงเพื่อชักนำเข้าสู่บทเรียนการแนะนำตนเอง 

.ขั้นสอน ครูอธิบายบทเรียนที่จะสอนเรื่องการแนะนำตนเอง Introducing your self in English
ให้นักเรียนออกแบบการแนะนำเป็นของตัวเองแล้วให้ครูตรวจและ ครูให้นักเรียนออกมาพูดแนะนำตัวเองที่หน้าชั้นเรียน ให้เพื่อนๆฟัง
My nickname is Mook. แต่ฝรั่งจะพูดว่า You can call me Mook.

อายุ 15 ปี  เกิดวันที่ 24 สิงหาคม 2537
I'me 15 years old. My birthday is the 24th of August 1994.

ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาชั้น ม. 4/11
I'm studying at chaehom wittaya School. I'm in Mathayom 4/11. (ฟอ สแลช อิเล็ฝเวิน)

อนาคต อยากไปเที่ยวต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สิงคโปร์เป็นต้น
I want to visit Japan, Korea, China Singapore and so on.

อาหารที่ชอบ ก๋วยเตี๋ยว ผัดกระเพรา
My favorite food is Noodle and Pad Ka Prao. (เอาชื่อไทยๆ นี่แหละ)

สีที่ชอบ สีฟ้า เขียว น้ำเงิน
My favorite color is blue green and navy blue

คติประจำตัว จะไม่เป็นอนาคตของชาติ แต่จะเป็นปัจจุบันของชาติ
 My motto is " not to be the future of the nation but to be the present time of the nation".

. ขั้นสรุป ครูสังเกตการพูดของนักเรียนแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้กับนักเรียนและให้คำชมนักเรียนเมื่อพูดได้ดีและถูกต้องเมื่อนักเรียนพูดผิดครูก็กล่าวให้กำลังใจ
                                                ตัวอย่างการแนะนำตัวเอง
                               My nickname is Mook. You can call me Mook.
                              I'me 15 years old. My birthday is the 24th of August 1994.
                              I'm studying at chaehom wittaya School. I'm in Mathayom 4/11.
                              I want to visit Japan, Korea, China Singapore and so on.
                              My favorite food is Noodle and Pad Ka Prao
              My motto is " not to be the future of the nation but to be the present                               time of the nation".

Bibliography  

   เว็บไซต์
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=6033a7e9afba9963 สืบค้นเมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ..2555
http://www.youtube.com/watch?v=GTYm638j7No&feature=related สืบค้นเมื่อวันที่ 10เดือน สิงหาคม
..2555
                                              จัดทำโดย
                     นางสาว ไพลิน หมอยา รหัส 53181020224
                 สาขาวิชา เอกภาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์ปี 3 ห้อง 2